Kamuoyuna Beyanımızdır
Decleration Disclosure
 

Hastanemiz bünyesindeki tedavi merkezlerimizde, tanı ve tedavi süreçlerinde kullanmakta olduğumuz EEG, QEEG ve TMU sistemlerine ilişkin olarak, birtakım çevrelerce yapılan gerçekdışı ve iyi niyetli olmayan değerlendirmeler ile ilgili aşağıdaki açıklamayı yapmayı faydalı buluyoruz.

İstanbul'da ve Tükiye'nin bazı yerlerinde merkezimizin uygulamalarını taklit eden ama etik çalışmayan merkezler olduğu duyumlarını alıyoruz. Bu merkezlerle karıştırılmaktan rahatsız oluyoruz.

 1. Yukarıda zikredilen, EEG (Elektroensefalografi), QEEG (Kantitatif Elektroensefalografi - Beyin Haritalaması / Brain Mapping) ve TMU (Transkranial Manyetik Uyarım) cihazları hastalarımızın tedavi sürecinde hastanemizce kullanılmaktadır.
 2. Tıbbi çevrelerce bilindiği üzere; bir tanı ve tedavi aracının, bilimsel olarak "tanı ve tedavi değeri" taşıdığının söylenebilmesi için birtakım kriterlerin varlığı aranmaktadır.

  Bu kriterler; cihazın tıbbi cihaz olarak üretilmiş olması, uluslararası hakemli dergilerde ve diğer yayınlarda yayımlanmış bilimsel eserlere konu olmuş olması, tıbbi cihaz üretimi ve kullanımıyla ilgili yasal mevzuata uygun olmasıdır.

  Ayrıca tıbbi cihazların kullanımıyla ilgili etik standartlar açısından, kullanım öncesinde hasta ve/veya yakınları ayrıntılı olarak bilgilendirilmeli, kendilerinin yazılı onayları alınmalıdır. Tedavi amaçlı kullanımla deneysel amaçlı kullanımın birbirinden ayrılması gereği de etik açıdan son derece önemlidir.
 3. Hastanemizde tanı ve tedaviye yönelik kullanılan tıbbi cihazlar, uluslararası hakemli dergilerde ve diğer birçok bilimsel yayında yayımlanan sayısız bilimsel makalenin konusu olmuştur. Söz konusu cihazların faydaları bu yayınlarla tespit edilmiştir.
 4. Söz konusu EEG, QEEG/Beyin Haritalama ve TMU cihazları, T.C.Sağlık Bakanlığı'nın 09.01.2007 gün 26398 sayılı resmi gazetede yayınlanmış "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği"ne uygun olarak ithal edilmiş ve hastanemizce kullanılmaktadır. Bu uygulamalar Hastane etik kurulunca sürekli denetlenmektedir.
 5. Bilime yararı kesin, ancak hastaya yararı kesin olmayan deneysel amaçlı kullanımlar, hastanemiz bünyesinde kesinlikle uygulanmamaktadır.
 6. Tedaviye dirençli olgularda sigorta sağlayıcılar tarafından desteklenmeyen tanı ve tedavi yöntemleri uygulanabilir. Bu tür uygulama için;
  • Hastaya yararı olduğuna, olabileceğine dair uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış bilgiler olmalıdır.
  • Bilgilendirilmiş onay formu (Consent form), tanı ve tedavi protokolleri hasta ve/veya yakınlarına imza karşılığı beyan edilmelidir. Onay almadan kullanılmamalıdır.
 7. Hastanemizde kullanılan QEEG / Beyin Haritalama Sistemi, Standart Bilgisayarlı EEG ile birlikte kullanılmakta, ancak sadece Standart Bilgisayarlı EEG ücreti alınmaktadır. TMU sistemi ise, tedaviye dirençli olgularda EKT (Elektroşok) tedavisinin alternatifi olarak kullanılmaktadır.

Bu açıklamalar çerçevesinde, NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi olarak tüm tıbbi etik ilkelere uyduğumuzu ve uymaya devam edeceğimizi açıkça beyan ve taahhüt ediyoruz.

NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi
Adına Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Nevzat Tarhan